Όροι Χρήσης & Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της ΑΜΚ «Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ»

&

 Όροι Χρήσης των υπηρεσιών

Η Αστική μη κερδοσκοπική επιχείρηση «Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ» η οποία εδρεύει στην ΕΕ και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα στο πλαίσιο συμμόρφωσής της με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων ΕΕ 2016/679 (στο εξής «ΓΚΠΔ») και το ν. 4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α/2019) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», δεσμεύεται στην προστασία των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται για σκοπούς άσκησης των δραστηριοτήτων της

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αφορά τις που παρέχει στους επισκέπτες των δικτυακών τόπων της «watercycle” και «waterlaw” αντίστοιχα χρήστες τωγ υπηρεσιών της. Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην προστασία των προσωπικών δεδομένων των πολιτών. Για το λόγο αυτό με την παρούσα Πολιτική Προστα- σίας Δεδομένων ενημερώνει σχετικά με τον τρόπο συλλογής, χρήσης και κοινοποίησης των προσωπικών δεδομένων των χρηστών των υπηρεσιών της. Οι χρήστες των υπηρεσιών της

 επιχείρησής μας, μπορούν να προσβαίνουν και στον δικτυακό τόπο της ΕΕ, προκειμένου

 να λάβουν ακόμη περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώ-

 σεις τους και της επιχείρησης.

Προσωπικά δεδομένα είναι όλες οι πληροφορίες που σας αφορούν, ως υποκείμενο των δεδομένων, ως ένα ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο πρόσωπο, Τα προσωπικά δεδομένα που σας ζητούμε περιέχουν πληροφορίες όπως:

 • όνομα
 • διεύθυνση
 • πολιτισμικό προφίλ
 • κωδικός πρωτοκόλλου διαδικτύου (ΙΡ)

Ειδικές κατηγορίες δεδομένων

Δεν επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα σχετικά με τα εξής χαρακτηριστικά σας:

 • φυλετική ή εθνοτική καταγωγή
 • σεξουαλικός προσανατολισμός
 • πολιτικά φρονήματα
 • θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις
 • συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις
 • γενετικά ή βιομετρικά δεδομένα και δεδομένα υγείας, εξαιρουμένων ειδι- κών περιπτώσεων (π.χ. όταν έχετε δώσει την πλήρη συγκατάθεσή σας ή

όταν η επεξεργασία απαιτείται για λόγους ουσιαστικού δημόσιου συμφέρο- ντος, βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ ή της εθνικής νομοθεσίας)

 • προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες και αδική- ματα, εκτός αν αυτό επιτρέπεται από τη νομοθεσία της ΕΕ ή την εθνική νο- μοθεσία

Ποιος επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα;

Κατά την επεξεργασία τους, τα προσωπικά δεδομένα σας μπορεί να περάσουν από διάφορες επιχειρήσεις ή οργανισμούς. Μέσα σ΄αυτόν τον κύκλο, υπάρχουν δύο βασικά προφίλ που ασχολούνται με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων:

 • ο υπεύθυνος επεξεργασίας, οποίος αποφασίζει τον σκοπό και τον τρόπο ε- πεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων. Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι ο κ. Μιχαήλ Τσαγκατάκης
 • ο εκτελών την επεξεργασία, ο οποίος φυλάσσει και επεξεργάζεται τα δεδο- μένα για λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας. Η οντότητα Hetzner, που εδρεύει στη Γερμανία, είναι εκείνη που εκτελεί το έργο της φύλαξης των προσωπικών δεδομένων και ο κ. Μιχαήλ Τσαγκατάκης, επίσης.

Ποιος παρακολουθεί μέσα στην επιχείρηση τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων;

Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων (ΥΠΔ) που έχει οριστεί, αν και η επιχείρηση δεν συμπεριλαμβάνεται στους υπόχρεους κατά το νόμο, ο κ. Μιχαήλ Τσαγκατάκης, είναι αρμόδιος να παρακολουθεί την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, καθώς και να ενημερώνει και να συμβουλεύει κάθε αναμειγνυόμενο πρόσωπο σχε- τικά με τις υποχρεώσεις τους και συνεργάζεται επίσης με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων (ΑΠΔ), λειτουργώντας ως σημείο επαφής μεταξύ της ΑΠΔ και μεμονω- μένων ατόμων.

Μεταφορά δεδομένων εκτός της ΕΕ

Δεν μεταφέρονται προσωπικά δεδομένα εκτός της ΕΕ, χωρίς γραπτή συναίνεση του υποκειμένου των δεδομένων.

Σκοπός επεξεργασίας δεδομένων;

Η επεξεργασία γίνεται αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες της ηλεκτρονικής αλ- ληλογραφίας με τους επισκέπτες που πραγματοποιείται μόνο εφ’ όσον πληρούται ένας από τους παρακάτω όρους :

 • υπάρχει η συγκατάθεση του συγκεκριμένου υποκειμένου των δεδομένων
 • τα προσωπικά δεδομένα τηρούνται για την εκπλήρωση συμβατικής υποχρέ- ωσης έναντι του υποκειμένου των δεδομένων
 • η χρήση τους γίνεται για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης ή για την προ- στασία ζωτικών συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων
 • η επεξεργασία γίνεται για να διεκπεραιωθεί αποστολή δημοσίου συμφέρο- ντος
 • απαιτείται για το όφελος και την προστασία των νομίμων συμφερόντων της επιχείρησης και υπό την προϋπόθεση, ότι δεν θίγονται σοβαρά τα θεμε- λιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων που αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας.

Συγκατάθεση για την επεξεργασία δεδομένων

Η επίσκεψή σας στους δικτυακούς τόπους, www.watercycle.gr, neron.watercycle.gr και waterlaw.gr συνεπάγεται, ότι, ως υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων σας κατανοεί για τι πραγματικά έχετε δώσει ελεύθερα τη συγκατάθεσή σας. Αυτό σημαίνει ότι η συναίνεσή σας δίνεται ελεύθερα, όταν αποφασίζετε να επιλέξετε τον υπερσύνδεσμο (link) που περιέχεται στο τέλος της αρχικής σελίδας των παραπάνω δικτυακών τόπων.

Η συναίνεσή σας μας επιτρέπει να επεξεργαστούμε τα δεδομένα μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους δόθηκε η συγκατάθεση.

Παροχή διαφανών πληροφοριών

Οι δικτυακοί τόποι της επιχείρησής μας έχουν, ως αντικείμενο τοπικές, περιφερειακές και εθνικές υποθέσεις σχετικές με την αυτοδιοίκηση και τον πρωτογενή τομέα. Στους τόπους αυτούς δημοσιοποιούνται σχετικές πληροφορίες προς πολίτες, φορείς, οργανισμούς Αρχές ποικίλης ενημερωτικής φύσεως. Οι επισκέπτες μπορούν να αλληλεπιδρούν με τον τόπο ή /και άλλους, να υποβάλλουν σχόλια, να ζητούν πληροφορίες, να εγγράφονται, ως μέλη σε ομάδες συζητήσεων ή για να λαμβάνουν ενημερωτικό υλικό. Οι δικτυακοί τόποι ανήκουν και υποστηρίζονται από μη κερδοσκοπικό φορέα, την Watercycle, η οποία αποτελεί αστική μη κερδοσκοπική εταιρία, εγγεγραμμένη στο ΓΕΜΗ με αριθμό…….

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, γίνεται, προκειμένου ο παραπάνω φορέας να αποκτήσει τη δυνατότητα να παρεμβαίνει αποτελεσματικά, ως καταλύτης στα δρώμενα που συνδέονται κυρίως με την αυτοδιοίκηση, τη γεωργία και τους ιδιαίτερα σημαντικούς τομείς της ενέργειας και των υδάτων. Στόχος της προσπάθειας είναι η δημιουργία της μεγαλύτερης δυνατής συσπείρωσης και αναπόφευκτα αυτή η συσπείρωση συνδέεται με την καταγραφή των ελάχιστων δυνατών πληροφοριών που αφορούν επισκέπτες των δικτυακών τόπων, μέλη ομάδων εργασίας, παραλήπτες ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, σχέσεις τους με Αρχές και Οργανισμούς και την Κεντρική και Γενική Κυβέρνηση.

Νομική βάση της επεξεργασίας αποτελούν οι σκοποί της Watercycle, οι οποίοι όλοι έχουν κριθεί νόμιμα με την κατάρτιση και υπογραφή του σχετικού εταιρικού καταστατικού, που ολοκληρώθηκε με την καταχώρηση του στο ΓΕΜΗ.

Δεν υπάρχει οποιαδήποτε πρόθεση παραχώρησης των δεδομένων σε τρίτους εντός ή εκτός της ΕΕ.

Το νόμιμο συμφέρον που επιδιώκει η επιχείρηση, είναι η αφύπνιση, η ευαισθητοποίηση των πολιτών, των οργανισμών και εν γένει ιδιωτικών και δημόσιων φορέων

στα ζητήματα που γίνονται αντικείμενο διαχείρισης, διάχυσης και προβολής και αφορούν το δημόσιο συμφέρον.

Τα προσωπικά δεδομένα που προαναφέρθηκαν διατηρούνται σε βάση που παραμένει ενεργή για χρονικό διάστημα έως την υποβολή αιτήματος από τους χρήστες των υπηρεσιών με περιεχόμενο οποιαδήποτε μεταβολή τους ( διόρθωση, δια- γραφή, περιορισμός, απαγόρευσης της χρήσης, φορητότητας, κλπ).

Η ανάκληση της συγκατάθεσης μπορεί να πραγματοποιείται οποτεδήποτε από το υποκείμενο των δεδομένων.

Ειδικοί κανόνες για τα παιδιά

Δεν συλλέγονται προσωπικά δεδομένα προσώπων ηλικίας μικρότερης των 15 ετών, χωρίς προηγούμενη χορήγηση γονικής συγκατάθεσης, η οποία μπορεί να παρέχεται από τον ασκούντα νόμιμα τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια του ανηλίκου.

Δικαίωμα πρόσβασης και δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων

Οι χρήστες των υπηρεσιών της επιχείρησής μας έχουν το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά τους δεδομένα, δωρεάν. Αν διατυπώσετε τέτοιο αίτημα, δικαιούστε:

 • να πληροφορηθείτε αν τα προσωπικά σας δεδομένα είναι αντικείμενο ή όχι επεξεργασίας
 • να λάβετε πληροφορίες (σε προσβάσιμο μορφότυπο) σχετικά με την επε- ξεργασία (σκοπός, κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που υπόκεινται σε επεξεργασία, αποδέκτες των δεδομένων, κλπ.)
 • να λάβετε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων που αποτελούν αντι- κείμενο της επεξεργασίας

Όταν η επεξεργασία βασίζεται σε σύμβαση που έχετε συνάψει με την επιχείρησή μας, μπορείτε επίσης να ζητήσετε να σας επιστραφούν τα προσωπικά σας δεδομένα ή να διαβιβασθούν σε άλλη επιχείρηση. Πρόκειται για το γνωστό ως δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων. Τα δεδομένα θα σας παρέχονται σε έναν ευρέως χρησιμοποιούμενο και μηχαναγνώσιμο μορφότυπο.

Δικαίωμα διόρθωσης και δικαίωμα προβολής αντιρρή- σεων

Αν πιστεύετε, ως υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων είναι εσφαλμένα, ελλιπή ή ανακριβή, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ή τη συμπλήρωσή τους χωρίς καθυστέρηση.

Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε – ανά πάσα στιγμή – στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων για μια συγκεκριμένη χρήση, όταν η επιχείρησή μας τα επεξεργάζεται βάσει του νόμιμου συμφέροντός της, ή για λόγους δημοσίου συμφεροντος. Στην περίπτωση αυτή η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων θα

διακοπεί, εκτός αν υπάρχει νόμιμο συμφέρον που υπερισχύει των συμφερόντων σας, ως υποκειμένου των δεδομένων.

Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»)

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, π.χ. όταν τα δεδομένα αυτά δεν χρειάζονται πλέον για την επίτευξη του σκοπού της επεξεργασίας. Πρέπει όμως να έχετε υπόψη, ότι, η επιχείρησή μας δεν υποχρεούται να πράξει κάτι τέτοιο, εφόσον:

η επεξεργασία είναι απαραίτητη προκειμένου να τηρηθεί η ελευθερία της έκφρασης και της πληροφόρησης

οφείλουμε να αποθηκεύσουμε τα προσωπικά δεδομένα προκειμένου να συμμορφωθούμε με νομική υποχρέωση

υπάρχουν άλλοι λόγοι δημόσιου συμφέροντος για την αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων, όπως σκοποί δημόσιας υγείας ή επιστημονικής και ιστορικής έρευνας

οφείλουμε να αποθηκεύσουμε τα προσωπικά δεδομένα προκειμένου να ασκηθεί κάποια νομική αξίωση

Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και δημιουργία προφίλ

Αν προκύψουν τεχνολογικές δυνατότητες που υποστηρίζουν την αποτελεσματικότητα των δικτυακών τόπων και των υπηρεσιών που παρέχει η υπηρεσία μας, μπορεί να σας προταθεί να συναινέσετε σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία. Όμως γι αυτό θα ενημερωθείτε ειδικά, γραπτά, πριν από την επιχείρηση οποιασδήποτε επεξεργασίας, η οποία επίσης μπορεί να γίνει μόνο εάν έχετε γραπτά δώσει ρητή συγκατάθεση. Εκτός εάν η αυτοματοποιημένη απόφαση βασίζεται σε νομοθετική πράξη, η επιχείρησή μας:

 • οφείλει να σας ενημερώνει το υποκείμενο των δεδομένων για την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων
 • σας παρέχει το δικαίωμα να αναθέσετε την εξέταση της αυτοματοποιημένης απόφασης σε συγκεκριμένο άτομο
 • σας δίνει τη δυνατότητα να αμφισβητήσετε την αυτοματοποιημένη απόφαση

Παραβιάσεις δεδομένων – παροχή κατάλληλης ειδοποί- ησης

Παραβίαση δεδομένων έχουμε όταν τα προσωπικά δεδομένα για τα οποία είστε υπεύθυνος δημοσιοποιούνται, κατά τύχη ή παράνομα, σε μη εξουσιοδοτημένους παραλήπτες, καθίστανται προσωρινά μη διαθέσιμα ή αλλοιώνονται.

Αν συμβεί όντως παραβίαση δεδομένων και η παραβίαση θέτει σε κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων, οφείλετε να

ειδοποιήσετε την Αρχή Προστασίας Δεδομένων εντός 72 ωρών αφότου αντιληφθείτε την παραβίαση.

Ανάλογα με το κατά πόσο η παραβίαση των δεδομένων δημιουργεί υψηλό κίνδυνο για τους θιγομένους, μπορεί να ζητηθεί από την επιχείρησή σας να τους ενημερώ- σει.

Διεκπεραίωση αιτήσεων

Αν η επιχείρησή μας λάβει αίτηση από χρήστη των υπηρεσιών της να ασκήσει τα δικαιώματά του, οφείλουμε να σας απαντήσουμε χωρίς καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 1 μηνός από τη λήψη της αίτησης. Ο χρόνος της απάντησής μας μπορεί να παραταθεί κατά 2 μήνες για πολύπλοκα ή πολλαπλά αιτήματα, αλλά αν συντρέξει τέτοια περίπτωση θα ενημερωθείτε για την παράταση. Η διεκπεραίωση των αιτήσεων γίνεται δωρεάν.

Αν η αίτησή σας απορριφθεί, να γνωρίζετε, ότι οφείλουμε να ενημερώσουμε το υποκείμενο των δεδομένων για τους λόγους της απόρριψης καθώς και για το δικαίωμά σας να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων.

Όροι χρήσης των υπηρεσιών μας

Η συμμετοχή σας στις στη λειτουργία του ιστοτόπου με οποιοδήποτε τρόπο πρέπει να εκφράζεται με κοσμιότητα. Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να κρίνει την προτεραιότητα, την περιοχή καταχώρησης, το ύφος της συμμετοχής και να κρίνει για την δημοσιοποίηση ή όχι σχολίων, άρθρων, υλικού που της αποστέλλεται από χρήστες. Η άρνησή της να προβεί σε τέτοιες δημοσιοποιήσεις σε καμιά περίπτωση ιδρύει οποιεσδήποτε αξιώσεις των χρηστών.

Οι πληροφορίες που καταχωρούνται στους ιστοτόπους καταβάλλεται προσπάθεια να είναι κατά το δυνατόν ακριβείς και ορθές. Όμως ρητά, δηλώνεται, ότι η χρήση αυτών των πληροφοριών, άρθρων, ειδήσεων κλπ δεν γεννά οποιαδήποτε υποχρέωση της επιχείρησής μας, διότι αυτές δεν αποτελούν συμβουλές ή κατευθύνσεις που συνεπάγονται οποιαδήποτε ευθύνη της. Οι χρήστες αυτών των πληροφοριών εν γένει οφείλουν να διασταυρώνουν τις πληροφορίες με συμβούλους της, πριν λάβουν οποιαδήποτε απόφαση πράξης ή παράλειψης.

Οι επιστημονικές απόψεις, τα άρθρα, τα σχόλια και εν γένει κάθε δημοσίευση περιβάλλονται και προστατεύονται από τις διατάξεις περί προστασίας δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε αναδημοσίευση εν μέρει ή εν όλω έργου που προστατεύεται, χωρίς τη ρητή, γραπτή άδεια του δημιουργού τους, η οποία μπορεί να παρέχεται κατά την κρίση του, είτε με περιορισμένες άδειες, ατομικές ή γενικές (π.χ Creative Commons) ή με τη σύναψη σχετικών γραπτών συμβάσεων. Σε καμιά περίπτωση μπορεί να γίνει επίκληση άτυπης / σιωπηρής συναίνεσης ή έγκρισης για τη χρήση τέτοιων πληροφοριών.