Ο Επιχειρησιακός σχεδιασμός

 

Ο Επιχειρησιακός σχεδιασμός

Οι παλιοί και οι προσδοκίες ….


Η νομοθεσία για την Αυτοδιοίκηση προβλέπει ότι ο Δήμος πρέπει να εκπονεί 4ετή επιχειρησιακά σχέδια και να τα επικαιροποιεί κάθε χρόνο.

 • Πως συντάσσονται, πόσο ζητούνται, λαμβάνονται υπόψη και υλοποιούνται οι προτάσεις των τοπικών κοινοτήτων ;

 • Παρά την ανάλυση του προηγούμενου Επιχειρησιακού Σχεδιασμού 2015-2019 δεν δημοσιοποιήθηκε – τουλάχιστον ευρέως – το 2ο μέρος.  Ούτε έχουν δημοσιοποιηθεί αντίστοιχη ακριβώς ισολογιστική – απολογιστική ανάλυση  – έκθεση πεπραγμένων.  Οι σχετικές ανακοινώσεις καλύπτουν την περίοδο μόνο τριών ετών 2016-2018 

 • Γιατί δεν δημοσιοποιούνται,

  • Τα Ετήσια Προγράμματα Δράσης (ΕΠΔ)

  • Ο Ετήσιος Προϋπολογισμός

  • Το Τεχνικό πρόγραμμα που καταρτίζεται μαζί με το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης (ΕΠΔ), αποτελεί μέρος του και επισυνάπτεται σ’ αυτό ως παράρτημα ;

 • Γιατί δεν συντάσσονται και δημοσιοποιούνται προϋπολογισμοί και ισολογισμοί των οικονομικών καταστάσεών των τοπικών κοινοτήτων ; 

 • Πως, πότε και με ποια διαδικασία αφού έληξε ο 4ετής επιχειρηματικός σχεδιασμός της περασμένης περιόδου, σχεδιάζεται και διαμορφώνεται ο νέος της επόμενης περιόδου ;

 • Τι μέλλει να γίνει μέχρι το τέλος του έτους αυτού ;  δημοτική διαβούλευση για το νέο επιχειρησιακό σχεδιασμό, επικαιροποίηση με βάση τις προβλέψεις του προηγούμενου ;  τι ;

 • Ποιες προβλέψεις υπάρχουν για το ΣΕΜΠ και το Τοπικό Συμβούλιο Νέων ;

 • Ποιες προβλέψεις υπάρχουν για το σχέδιο διαχείρισης της Λεκάνης Απορροής Υδάτων της περιοχής μας; 

 • ποιες συνεργασίες προβλέπονται με τους Δήμους της ίδιας Λεκάνης Απορροής ; 

 • ποιος είναι ο Σχεδιασμός για το οδικό δίκτυο των τοπικών κοινοτήτων του Δήμου ; 

 • Θα επαναληφθεί το φαινόμενο του Γ ΚΠΣ  και του ΕΣΠΑ 2014-2020 ;

 • Ποιος είναι ο σχεδιασμός για την εκπόνηση τοπικών πολεοδομικών σχεδίων και ιδίως για την αντιμετώπιση διαφαινόμενης ισχυρής και ασφυκτικής πίεσης δόμησης των εκτός σχεδίου ακινήτων εντός 2ετίας; 

Ο Επιχειρησιακός Σχεδιασμός 2015-2019