Μια υποχρέωση του Δήμου και της Τοπικής Κοινότητας που πρέπει να πάρει σάρκα και οστά

Περιμένουμε τη σύγκληση της Συνέλευσης για την τοπική μας κοινότητα με πρωτοβουλία της Προέδρου, στην οποία πρέπει να διεκδικηθεί να συμπεριληφθούν τεθούν ενόψει του νέου 4ετούς επιχειρησιακού σχεδίου του Δήμου, φιλόδοξοι στόχοι για την ανάπτυξη των Γδοχίων κι αυτή τη φορά να διεκδικηθεί και η εφαρμογή τους ! 

Σύμφωνα με το άρθρο 85 του Νόμου “Καλλικράτη” 3852/2010,τέυχος πρώτο,Αρ.φύλλου 87,

1. Με ευθύνη του προέδρου του συµβουλίου της τοπικής κοινότητας σε συνεργασία µε τον αρµόδιο αντιδήµαρχο, καλούνται οι κάτοικοι και οι φορείς της τοπικής κοινότητας, τουλάχιστον µια φορά κατ` έτος σε συνέλευση και προτείνουν στα αρµόδια όργανα του δήµου, ανάλογα µε το χαρακτήρα των αναγκών των κατοίκων της τοπικής κοινότητας και τις προτεραιότητες για την τοπική ανάπτυξη, τις δράσεις που πρέπει να αναλάβει ο δήµος ιδίως ως προς: α) την παροχή κοινωνικών ή άλλων υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής τους, β) τη λήψη µέτρων για την προστασία των ηλικιωµένων και των παιδιών στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής του δήµου, γ) τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν στην τοπική κοινότητα, δ) την παροχή υπηρεσιών για την τουριστική αξιοποίηση και προβολή της τοπικής κοινότητας, ε) την εφαρµογή πολιτιστικών, ψυχαγωγικών και αθλητικών προγραµµάτων και στ) κάθε άλλο θέµα που αφορά την τοπική κοινότητα.

Με τον τρόπο αυτό, οι κάτοικοι να συμμετέχουν δημοκρατικά στην λήψη αποφάσεων,να υποβάλουν προτάσεις στην δημοτική αρχή,να πραγματοποιηθεί ένας γόνιμος δημοκρατικός διάλογος  και να συναποφασίζουν τον προγραμματισμό συγκεκριμένων έργων της τοπικής κοινότητας.

Της Γενικής Συνέλευσης, προεδρεύει ο Δήμαρχος ή ο Αντιδήμαρχος.

Στην Γενική Συνέλευση παρίσταται υποχρεωτικά υπάλληλος του Δήμου ,ο οποίος τηρεί πρακτικά,ενώ οι αποφάσεις για τα ανωτέρω θέματα λαμβάνονται από τους παρόντες με σχετική πλειοψηφία.