Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Τα δικαιώματα της Τοπικής Κοινότητας Γδοχίων – οι προβλέψεις της νομοθεσίας & oι ελπίδες μας από την εκπρόσωπο της Τοπικής μας Κοινότητας

Οι νόμοι του “Καποδίστρια”, του “Καλλικράτη” και του “Κλεισθένη” ευνούχισαν τον χωριό μας κι όχι μόνο βέβαια, αλλά γενικά τον πρώτο βαθμό της αυτοδιοίκησης που συνέβαλε στην έξοδο της χώρας από την τουρκοκρατία, όπως διδασκόμαστε.  Αντί  οι  νόμοι αυτοί να το αναδείξουν, το έκαναν μια αδιάφορη νησίδα ατομικισμού και ασυδοσίας.  Μια αμελητέα ποσότητα για το Δήμο, που μόνο ενδιαφέρεται για το πως να συντηρήσει τη στρεβλή ζωή της πόλης  με τους πόρους των κοινοτήτων του.  Που και που κάποια μικρά και ασήμαντα ή αποσπαπασματικά έργα , αλλά και μεγαλόπνοες εξαγγελίες για τα μάτια του κόσμου, που μένουν στα χαρτιά.

Η διεκδίκηση της εκπροσώπησης και η συμμετοχή των κάθε φορά εκπροσώπων μας, εξυπηρετεί κοντόφθαλαμα και συμφεροντικά ενδιαφέροντα που κυριαρχούν στα χρόνια που ένδοξα βαφτίζουν και σημαδεύουν την πραγματική συνέχεια, τη φθορά και την εξαϋλωση και την καταδίκη των χωριών στο μαρασμό.  Την επικράτηση των  ατομικών φιλοδοξιών, του συμφέροντος, των στενών οριζόντων, των ανύπαρκτων οραμάτων, το κυνήγι της εξουσίας στο πολύτιμο αγαθό μας, το νερό, των εξόδων παραστάσεων των εκπροσώπων και της αποζημίωσης του νεροφόρου!

Αν πρέπει από κάπου να ξεκινήσουμε την αλλαγή, αυτό είναι να μάθουμε τι δικαιώματα έχει η Κοινότητα στο Δήμο και το Δημοτικό Συμβούλιο, τι κάνει ο κάθε φορά εκπρόσωπος του χωριού εκεί και γιατί να κάνουμε τη Συνέλευση των Κατοίκων του Χωριού μας, από τα λιγοστά που οι Κυβερνήτες μας άφησαν, γιορτή και μέρα αποφάσεων και εισηγήσεων! 

Η συμβολή και η πίεση των κατοίκων είναι μια αναγκαιότητα για την υποστήριξη της Κοινότητάς μας

Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας δικαιούται και οφείλει να ασκεί τα δικαιώματα που του αναγνωρίζει η νομοθεσία και ειδικότερα:

 1. Ν’ ασκεί κάθε αρμοδιότητα που του ανατίθεται από τον δήμαρχο και συμμετέχει στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου και καλείται υποχρεωτικά με δικαίωμα ψήφου, όταν στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται θέμα που αφορά ειδικά την κοινότητα.   Επί πλέον:

 2. να εκφράζει γνώμη και διατυπώνει προτάσεις προς το δημοτικό συμβούλιο, για την εκτέλεση νέων έργων εντός της κοινότητας, καθώς και για τη συντήρηση και τη λειτουργία των έργων που έχουν εκτελεστεί,  

 3. να μεριμνά για την καλή κατάσταση του δικτύου εσωτερικής και αγροτικής οδοποιίας της κοινότητας, εποπτεύοντας τις εργασίες συντήρησης και υποβάλλοντας προς την τεχνική υπηρεσία δια του αρμόδιου αντιδημάρχου, σχετικό υπόμνημα όπου αναγράφεται το είδος των εργασιών, ο τόπος και ο χρόνος που έγιναν αυτές,  

 4. να μεριμνά για την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων και συνεργάζεται με την αρμόδια υπηρεσία του δήμου για την καλή τήρηση αυτής,  

 5. να λαμβάνει μέτρα για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών επείγοντος χαρακτήρα στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης και σε εξαιρετικές περιπτώσεις ν’ αναθέτει την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης ζημιών μικρής κλίμακας εάν από την καθυστέρηση αποκατάστασης δημιουργείται άμεσος κίνδυνος για την επαρκή υδροδότηση της κοινότητας, ενημερώνοντας εγγράφως για το λόγο αυτόν τον αρμόδιο αντιδήμαρχο ή τον πρόεδρο της ΔΕΥΑ,  

 6. να μεριμνά για την αποκατάσταση ζημιών και την καλή λειτουργία του δικτύου δημοτικού φωτισμού και συνεργάζεται γι’ αυτό με την αρμόδια υπηρεσία του δήμου,  

 7. μεριμνά για την καλή κατάσταση και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων των παιδικών χαρών και συνεργάζεται με τον υπεύθυνο λειτουργίας των παιδικών χαρών του δήμου,  

 8. μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία, τη συντήρηση και την ευταξία του κοιμητηρίου της κοινότητας, προεγκρίνει την κατασκευή οικογενειακών τάφων και λοιπών ταφικών μνημείων και εκδίδει τις άδειες για την παράταση ταφής και την ανακομιδή οστών, 

 9. να καταγράφει τα μέσα και το ανθρώπινο δυναμικό που μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και είναι υπεύθυνος της ομάδας πυρασφάλειας της κοινότητας.  Για την κατάρτιση του σχεδίου πρόληψης πυρκαγιών και άλλων φυσικών καταστροφών συνεργάζεται με τα αρμόδια όργανα του δήμου ενώ κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων αντιμετώπισης πυρκαγιών ή φυσικών καταστροφών τίθεται στη διάθεση των αρμοδίων αρχών,  

 10. να προστατεύει τη δημοτική περιουσίας στα όρια της κοινότητας και να αναφέρει αμελλητί στον δήμαρχο ή στον αρμόδιο αντιδήμαρχο ζημίες ή προσβολές των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων του δήμου,  

 11. να κάνει καλή και δίκαιη χρήση της πάγιας προκαταβολής που της δίνεται για την αντιμετώπιση αναγκών καθημερινότητας,  

 12. να προωθεί τον εθελοντισμό και συνεργάζεται με ομάδες εθελοντών για την εξυπηρέτηση των αναγκών της κοινότητας.  

 13. να διατυπώνει γνώμη στο δημοτικό συμβούλιο για:  

 • την αξιοποίηση των ακινήτων του δήμου, που βρίσκονται στην κοινότητα (λ.χ το Σχολείο), την κάθε μορφής εκμίσθωση ή παραχώρηση εκτάσεων εντός των ορίων αυτής, καθώς και την εκποίηση, εκμίσθωση, δωρεάν παραχώρηση χρήσης, ανταλλαγή και δωρεά, περιουσιακών εν γένει στοιχείων του δήμου που βρίσκονται στα όρια της κοινότητας,  
 • ​τις υπηρεσιακές μονάδες του δήμου, για τις οποίες συντρέχουν δυνατότητες λειτουργίας τους στην κοινότητα, με κριτήριο ότι θα συμβάλουν στην καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών και στην ανάπτυξη της περιοχής,  

 • την πολεοδομική ανάπτυξη και ανάπλαση της περιοχής.  Όπως, π.χ,  να ενημερώνει τους δημότες για το πολεοδομικό καθεστώς, να κάνει προτάσεις σε συνεργασία με αρχιτέκτονες μηχανικούς, διαβουλεύσεις για τη βελτίωσή του με άξονα σύγχρονες αρχιτεκτονικές προτάσεις κλπ.   

 • τη συντήρηση των δημοτικών και αγροτικών οδών, τη συντήρηση, καθαριότητα και λειτουργία των πλατειών, δημοτικών αλσών, κήπων, υπαίθριων χώρων αναψυχής και γενικά όλων των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων της περιοχής της κοινότητας,  

 • την κυκλοφορία και τη συγκοινωνία της περιοχής της κοινότητας.  Με το ΓΠΣΙ προτείνεται παρέμβαση στο οδικό δίκτυο για τη σύνδεση των οικισμών, 

 • την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, την αναβάθμιση της αισθητικής περιοχών, καθώς και για την καθαριότητα αυτών, την προστασία της δημόσιας υγείας και την προστασία των κατοίκων από την ηχορρύπανση,  

 • την περισυλλογή και εν γένει τη μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα,  

 • τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και γενικότερα την ανάπτυξη της περιοχής της κοινότητας σε πολιτιστικά, πνευματικά και κοινωνικά θέματα. 

 • τη μέριμνα για την υγεία, την πρόνοια και την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και γενικά τη φροντίδα, ώστε η λειτουργία και ανάπτυξη της περιοχής της κοινότητας, να αποβλέπει στην καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων της,  

 • την εύρυθμη λειτουργία των δημοτικών ιδρυμάτων, δημοτικών νομικών προσώπων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, δημοτικών επιχειρήσεων και γενικότερα των παρεχόμενων υπηρεσιών στην περιφέρεια της κοινότητας,  

 • την τροποποίηση των ορίων της κοινότητας,  

 • την εξέταση γενικών ή ειδικών προβλημάτων που αφορούν τους κατοίκους και την περιφέρεια της κοινότητας, ιδίως αστέγων και ευπαθών ομάδων του πληθυσμού της περιοχής της,  

 • την αξιοποίηση των τοπικών πόρων της περιοχής της κοινότητας.  

14. Να εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο, σχετικά με τη λήψη απόφασης, για,

 1. τη χορήγηση χρηματικών βοηθημάτων και ειδών διαβίωσης ή περίθαλψης σε οικονομικά αδύνατους κατοίκους και πολύτεκνους, καθώς και  τη μείωση δημοτικών φόρων ή τελών ή απαλλαγή από αυτούς για τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις πρόσωπα, καθώς και τα πρόσωπα που χρήζουν «βοήθειας στο σπίτι» και «διοικητικής βοήθειας».