Η πρωτοβουλία

 

Το 2013 με απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης εντάχθηκε η Πράξη “Αναπλάσεις οικισμών Γδοχίων, Μουρνιών, Μύθων Δ. Ιεράπετρας” στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου”, προκειμένου να αναβαθμιστεί το οικιστικό περιβάλλον και η ποιότητα ζωής των κατοίκων.

 

Για τα ΓΔΟΧΙΑ προτάθηκε,

η βελτίωση της βατότητας των στενών σοκακιών που ενώνουν τις διαφορετικές συνοικίες του οικισμού (και στα οποία δεν μπορούν να κινηθούν οχήματα) με την επίστρωση τους με κυβόλιθους.

Στη μέση των πεζόδρομων αυτών θα διαμορφωθούν επιφανειακές απορροές ομβρίων υδάτων με την τοποθέτηση κυβόλιθων με κατάλληλη διάταξη.

Τον ίδιο χρόνο ο Δήμος Ιεράπετρας, προκήρυξε ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου με συνολικό προϋπολογισμό 199.00,00 ευρώ με ΦΠΑ 23%.

Ως παραδοτέα της πράξης, ορίστηκε, ότι θα είναι η παράδοση αναβαθμισμένων αυτών των κοινόχρηστων χώρων του οικισμού σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη σε 21 μήνες.

Η σχετική έκθεση που συντάχθηκε πρόβλεπε τα εξής:

 

Περιγραφή της κατάστασης:

Τα Γδόχια αποτελούνται από 3 διαφορετικές συνοικίες είναι αμφιθεατρικά κτισμένα με έντονες κλίσεις και στενά σοκάκια στα οποία δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης με αυτοκίνητο, αλλά και δυσκολία στην εφαρμογή των προδιαγραφών για ΑΜΕΑ.

Η υφιστάμενη κατάσταση των παλιών σοκακιών είναι εξαιρετικά κακή δεδομένου ότι η αποκατάσταση των φθορών που παρουσιαζόταν κατά καιρούς να γίνεται με σκυρόδεμα με πρόχειρο τρόπο.

 

Παρεμβάσεις με την εκτέλεση των παρακάτω εργασιών:

1. Βελτίωση προσβασιμότητας των στενών σοκακιών (πεζοδρόμων) του οικισμού όπου είναι αδύνατη η κίνηση οχημάτων με κυβόλιθο απλού δρομικού σχεδίου χρώματος γκρί.

2. Διαμόρφωση επιφανειακών απορροών ομβρίων υδάτων με τοποθέτηση κυβολίθων σε διάταξη τριάδας στο κέντρο των διαμορφούμενων πεζοδρόμων.

Οι παραπάνω εργασίες προβλέπονται στους συνοικισμούς Πάνω και Κάτω Γδόχια.

Σημειωτέον ότι υπάρχει τάση επισκευής των παλιών κατοικιών και κατασκευής νέων από καταγόμενους από την περιοχή αλλά και από ξένους.

 

Γενική περιγραφή περί της εκτέλεσης των εργασιών:

Όλες οι παραπάνω εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τα συνημμένα σχέδια, τοπογραφικά, οριζοντιογραφίες και λεπτομέρειες της μελέτης και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας .

Η κατασκευή των κυβολιθόστρωτων θα γίνει με εκσκαφή και επίχωση του εδάφους όπου υπάρχει χώμα και επίστρωση με θραυστό υλικό 3Α ώστε να γίνει η υψομετρική διαμόρφωση των πεζοδρόμων.

Προβλέπεται να κατασκευαστεί ρείθρο εγκιβωτισμού 20χ20εκ. από σκυρόδεμα C16/20 προκειμένου να εγκιβωτιστούν όλα τα υλικά κατασκευής του κυβόλιθου.

Όλοι οι κυβόλιθοι που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι χρώματος γκρί 20εκ χ 10εκ.

Η επίστρωση της κεντρικής λωρίδας (απορροής ομβρίων) θα προηγηθεί προκειμένου να δοθούν οι απαιτούμενες κλίσεις για την απορροή των ομβρίων.

Στις περιπτώσεις όπου δεν υφίσταται αρκετή κλίση και στις θέσεις όπου υπάρχουν ανισοσταθμίες των οδοστρωμάτων με αποτέλεσμα να υπάρχει πρόβλημα στην απορροή των όμβριων θα γίνεται καθαίρεση οδοστρώματος και του φυσικού εδάφους με γενική εκσκαφή έως ότου να δημιουργούνται οι προϋποθέσεις ώστε με κατάλληλες κλίσεις να γίνεται με φυσική ροή απορροή των όμβριων για την μέσω των ρείθρων των οδών και της τελικής στάθμης των οδοστρωμάτων.

Θα γίνουν και επιμέρους επεμβάσεις στις εισόδους των σπιτιών και στα πεζοδρόμια και όπου γίνονται παρεμβάσεις ώστε να ανακατασκευασθούν τα υφιστάμενα φρεάτια αποχέτευσης και ύδρευσης ώστε να μην έχουν διαφορά στάθμης από το τελικά διαμορφωμένο δάπεδο.  Οι εργασίες πρέπει να γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να αποφεύγονται ζημιές στο υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης καθώς και τα υπόλοιπα τυχόν υφιστάμενα υπόγεια δίκτυα ΟΚΩ.

 Το ιστορικό των εξελίξεων

Μετά από πολλές διακυμάνσεις (καθυστερήσεις, επιστροφές χρηματοδότησης, απορρίψεις χρηματοδότησης) στην εξέλιξή του, το έργο εγκρίθηκε πέντε χρόνια μετά από την ανάθεσή του με το από 01-04-2019 Πρωτόκολλο προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Αναπλάσεις οικισμών Γδοχίων, Μουρνιών, Μύθων», όπως αυτό συντάχθηκε από την αρμόδια Επιτροπή του Δήμου.

Ενωρίτερα με απόφαση του Περιφερειάρχη το 2017 επιβεβαιώθηκε,

  • η ολοκλήρωση της Πράξης “Αναπλάσεις οικισμών Γδοχίων, Μουρνιών, Μύθων Δ. Ιεράπετρας με Συνολική Δημόσια Δαπάνη 113,104.84 ευρώ και Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη 113,104.84 ευρώ, η οποία χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
  • η ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου της Πράξης (100.00% υλοποίηση των στόχων/δεικτών της πράξης), όπως αυτό αποτυπώνεται στην απόφαση ένταξης,  
  • επαληθεύτηκε η παράδοση των προϊόντων και υπηρεσιών της,
  • ότι ολοκληρώθηκε το συγχρηματοδοτούμενο οικονομικό αντικείμενο της Πράξης που αποτυπώνεται στο ΟΠΣ,
  • ότι ο Δικαιούχος τήρησε τις υποχρεώσεις που ανέλαβε με την απόφαση ένταξης της Πράξης και συμμορφώθηκε σε τυχόν συστάσεις ελέγχων/επαληθεύσεων που διενεργήθηκαν από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα.

Σήμερα…το κουίζ /ερώτηση στην Πρόεδρο της Κοινότητάς μας:

  • Τι παραδόθηκε και υπάρχει από το έργο στα Γδόχια ;
  • Αποκαταστάθηκε, πως και πότε η διαπίστωση που οδήγησε σε ενδιάμεση απόρριψη της χρηματοδότησης:  
  • β) Όσον αφορά την ανάπλαση του οικισμού Γδόχια, δεν έχει υποβληθεί ακριβής τοπογραφική αποτύπωση με αποτέλεσμα να μην είναι σαφές το προτεινόμενο πλάτος της παρέμβασης σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση. Δεν είναι σαφές εάν απαιτείται να γίνει μετατόπιση στύλου της ΔΕΗ, να γκρεμιστούν τοιχία και να κοπούν δέντρα (πράγμα που απαγορεύεται από την περιβαλλοντική αδειοδότηση)…..