Τα ξεχασμένα έργα

Β & Γ ΚΠΣ – LEADER+  ΟΠΑΑΧ

 

Τι απέγινε ;

Στο τοπικό πρόγραμμα του Επιχειρησιακού Προγράμματος LEADER+ του Γ ΚΠΣ του ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ είχε ανακοινωθεί, ότι εντάχθηκε η κοινότητά μας και γειτονικές στις ΠΕΡΙΟΧΕΣ στις οποίες εφαρμόζονται τα Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (ΟΠΑΑΧ) με στόχους,

 • την ενίσχυση σε επενδύσεις και στήριξη στην επιχειρηματικότητα, τη βέλτιστη και πληρέστερη ανάδειξη και αξιοποίηση των τοπικών πόρων (φυσικοί, πολιτιστικοί, οικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι) και των ποιοτικών και συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής εφαρμογής, με ειδικούς στόχους:
 • τη διαφοροποίηση, ενίσχυση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας.
 • την ενίσχυση του τοπικού εισοδήματος και της απασχόλησης και τη δημιουργία ευκαιριών για συμπληρωματικά εισοδήματα και απασχόληση στον αγροτικό πληθυσμό.
 • τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και τη συγκράτηση του πληθυσμού στη περιοχή εφαρμογής.

Πομπωδώς ανακοινώθηκε, ότι ο γενικός στόχος και οι επιμέρους ειδικοί στόχοι θα επιτυγχάνονταν  μεταξύ άλλων,

 • τη δημιουργία νέων σύγχρονων και ανταγωνιστικών επιχειρήσεων σε τομείς και κλάδους που παρουσιάζουν σημαντικά και ιδιαίτερα ποιοτικά και συγκριτικά πλεονεκτήματα, όπως είναι ο αγροτικός τουρισμός και οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ο αγροτικός τομέας, η βιοτεχνία – χειροτεχνία – οικοτεχνία, οι παραδοσιακές τέχνες, τα παραδοσιακά προιόντα κρητικής διατροφής, οι ήπιες και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κ.λπ.
 • την ενίσχυση των συλλογικών, τομεακών και διατομεακών σχέσεων της τοπικής οικονομίας και τη δικτύωση μεταξύ ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων με τη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας, τεχνογνωσίας και νέων τεχνικών.
 • τη βελτίωση της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας των προιόντων και υπηρεσιών με την εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, την ανάπτυξη ποιοτικών σημάτων, κ.λπ.
 • τη βελτίωση της προβολής – προώθησης των προιόντων στην αγορά, με την αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας, την ανάπτυξη συστημάτων τηλεαγοράς και ηλεκτρονικού εμπορίου κ.λπ.

 

Κρίθηκε, ότι ο γενικός και οι ειδικοί στόχοι είναι απόλυτα συναφείς με τους στρατηγικούς στόχους του τοπικού προγράμματος δεδομένου ότι θα συνέβαλαν:

 • στην ανάδειξη και αξιοποίηση των τοπικών πόρων (φυσικών, πολιτιστικών, ανθρώπινων, οικονομικών) και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής εφαρμογής.
 • στην ενίσχυση του τοπικού εισοδήματος και της απασχόλησης, τη δημιουργία ευκαιριών συμπληρωματικού εισοδήματος και απασχόλησης στον αγροτικό πληθυσμό και τη προώθηση ίσων ευκαιριών απασχόλησης σε νέους, γυναίκες και ομάδες κοινωνικού αποκλεισμού.
 • στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και τη συγκράτηση του πληθυσμού.