Ηράκλειο – Ιεράπετρα σε 16.5 ώρες  ….

Απόσπασμα διαδρομής … Έμπαρος – Ιεράπετρα

“….Από της Εμπάρου η οδός καθίσταται δυσκολωτάτη ανερχομένη και κατερχομένη το όρος Απλίκι της Δείκτης, αφικνείται δε μετά 1 ώρα εις το χωρίον Βιάννον κείμενον εντός κοιλαδίου καταφύτου εξ ελαιών και περικεκλεισμένον υπό υψηλών λόφων.  Από του χωρίου τούτου κειμένου εις ύψος 507 μέτρων πηγάζει άφθονον ύδωρ, όπερ σχηματίζον ρύακα κινεί πολλούς υδρομύλους.

Από της Εμπάρου η οδός καθίσταται δυσκολωτάτη ανερχομένη και κατερχομένη το όρος Απλίκι της Δείκτης, αφικνείται δε μετά 1 ώρα εις το χωρίον Βιάννον κείμενον εντός κοιλαδίου καταφύτου εξ ελαιών και περικεκλεισμένον υπό υψηλών λόφων.  Από του χωρίου τούτου κειμένου εις ύψος 507 μέτρων πηγάζει άφθονον ύδωρ, όπερ σχηματίζον ρύακα κινεί πολλούς υδρομύλους.

Μετά 30’ η οδός συναντά πηγήν αφθόνου ύδατος και μετά 20’από της πηγής ταύτης διέρχεται δια του χωρίου Κεφαλοβρύση ένθα άφθονον πηγάζει ύδωρ. 

Μετά 30’ δε από του χωρίου τούτου διέρχεται δια του χωρίου Πεύκος, ένθα πηγάζει άφθονον ύδωρ και μετά 15’ συναντά οικίας και πηγήν ύδατος μεθ’ ην κατερχομένη εις βαθείαν και κατάφυτον χαράδραν, ένθα ρέει άφθονον ύδωρ, εξακολουθεί βαίνουσα δια εδάφους, ορεινοτάτου και δασώδους μετά 45’ δε από της οικίας η οδός διερχομένη άνωθεν του χωρίου Καλάμι αφικνείται εις θέσιν Βαλτοπήγαδο, ένθα πηγή ολίγου ύδατος και δύο μικρά χάνια.  Εντεύθεν η οδός βαίνουσα δια μακράς στενωπού σχηματιζομένης μεταξύ καταφύτων λόφων συναντά μετά 1.25’ Ναόν της Παναγίας (Γδόχια προφανώς), μετά 40’ δε διέρχεται δια λιθίνης τριτόξου υψηλής και πλατείας γεφύρας ζευγνυούσης τον ρύακα Μύρτον και αφικνείται εις χάνιον της Μύρτου ένθα ναΐσκος και υδρόμυλος κείμενος εντός της καταφύτου εξ ελαιών, κερατεων και πλατάνων κοιλάδος εν η άφθονα υπάρχουσιν ύδατα.

Η κοιλάς αύτη μετά 10΄από του ναΐσκου καταλήγει εις μακράν στενωπόν εκ σειρά λόφων σχηματιζομένης εν η βαίνει η οδός επί 1.15’ (και εν η 35’μετά την εν αυτή είσοδον συναντά πηγήν ύδατος).  

Από της στενωπού ταύτης η οδός εξέρχεται ανερχομένη λόφον και μετά 25’ διέρχεται μικράν γέφυραν ζευγνύουσαν μικρόν ρύακα.  Η οδός πλέον βαίνει δια της πεδιάδος της Ιεράπετρας πλησίον της παραλίας εν μέσω λαχανόκηπων μετά οικίσκων και φρεάτων. 

Μετά 25’από της γεφύρας ταύτης διέρχεται έτερον μικρόν ρύακα δια μικροτέρας της πρώτης γεφύρας και μετά 45’ επί της αμμώδους βαίνουσα εδάφους αφικνείται εις την περιτετοιχισμένην πόλιν της Ιεράπετρας.

Ανθυπολογαχός Νικόστρατος Καλομενόπουλος